Velkommen til vores side for erhverv

Her har vi samlet alt med relevans for dig.

Fragt

 • Levering af helpalle (120x80 cm): kr. 333,00 pr. forsendelse.
 • Levering af industripalle (130x120 cm): kr. 480,00 pr. forsendelse.
 • Levering af halvpalle (120x80 cm): kr. 300,00 pr. forsendelse.
 • Levering af 1/4 palle (50x50 cm): kr. 207,00 pr. forsendelse.
 • Levering af pakke: kr. 86,00 pr. forsendelse.

(Alle priser er ekskl. moms)


Reklamation over fragtskader skal ske senest 2 dage efter modtagelsen.
Serviceydelser: dieseltillæg/fakturagebyr

Dag til dag levering:
Ved afgivelse af ordre inden kl. 13.00, leveres bestillingen dagen efter.
Leveringstid til ikke brofaste øer er 2 dage.
Mulighed for tidlig levering mod gebyr.

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

1. Definitioner

1.1. Medmindre andet fremgår af teksten eller af omstændighederne, skal de nedenfor anførte definitioner være gældende i disse Salgs og leveringsbetingelser:

Vølund Varmeteknik A/S er selskabet registreret med cvr nummer 32938108.

"Køber" betyder det selskab eller den virksomhed, som har afgivet en ordre til Vølund Varmeteknik A/S.

"Produkt" betyder et eller flere produkter eller serviceydelser fra Vølund Varmeteknik A/S.

"Salgs- og leveringsbetingelser" betyder disse salgs- og leveringsbetingelser inklusiv (eventuelle) bilag.

2. Gyldighed

2.1. Salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle afgivne tilbud, ordrebekræftelser, salg og levering af Produkter fra Vølund Varmeteknik A/S, medmindre andet er skriftligt aftalt. Salgs- og leveringsbetingelserne er udelukkende gældende for leverancer til byggeri- og renoveringsaktiviteter i Danmark og på Færøerne.

2.2. Købers almindelige indkøbsbetingelser eller andre standardvilkår finder ikke anvendelse på Købers indkøb af Produkter fra Vølund Varmeteknik A/S, uanset om Køber har henvist til sine almindelige indkøbsbetingelser eller andre standardvilkår i Købers ordre eller andet sted.

2.3. Dimensionering, beregninger og projekteringer er udført af Vølund Varmeteknik A/S på baggrund af oplysninger og forudsætninger modtaget fra Køber og tredjemand. Det indskærpes at dimensioneringer og beregninger er baseret på data på produkter fra Vølund Varmeteknik A/S, hvorfor anvendelse i teknisk løsning kun kan ske på produkter leveret af Vølund Varmeteknik A/S.

Oplysninger om forbrug, varmetab med videre på bygning er modtaget af Køber, og installationsløsning fra Vølund Varmeteknik er beregnet på baggrund af oplysninger herom, herunder i forhold til priser for forbrug og el. Der kan således være forskel mellem det oplyste forbrug og et beregnet forbrug for den pågældende installation, ligesom der kan være forskel i de anførte priser for forbruger og de priser, som Køber vil kunne opnå aftale om hos tredjemand. En ændret anvendelse af ejendommen vil tillige kunne ændre forbruget, og dermed forudsætningerne for dimensioneringer, beregninger og projektering.

Dimensioneringer, beregninger og projektering skal derfor udelukkende anses som vejledende, ligesom Vølund Varmeteknik A/S er uden ansvar for eventuelle fejl i de anførte oplysninger, dimensioneringer, beregninger eller projekteringer.

Køber opfordres til at sikre validering af endelige dimensionering, beregning og materialevalg før en installation igangsættes.

2.4. Vølund Varmeteknik A/S forbeholder sig retten til at ændre Salgs- og leveringsbetingelser. De til enhver tid gældende Salgs- og leveringsbetingelser kan findes på www.volundvt.dk.

3. Tilbud, ordre og accept

3.1. Alle tilbud fra Vølund Varmeteknik A/S, udgør alene en opfordring til Køber om at fremsætte et tilbud ved afgivelse af en ordre til Vølund Varmeteknik A/S.

3.2. Der er først indgået en bindende aftale, når Køber har modtaget en skriftlig ordrebekræftelse fra Vølund Varmeteknik A/S.

3.3. Hvis Vølund Varmeteknik A/S afgiver et tilbud, der ikke indeholder acceptfrist, bortfalder tilbuddet, hvis det ikke er accepteret af Køber senest 30 dage fra tilbuddets dato.

3.4. Afviger en ordrebekræftelse fra Vølund Varmeteknik A/S fra Købers ordre, og vil Køber ikke acceptere afvigelsen, skal Køber inden 8 dage fra ordrebekræftelsens dato give Vølund Varmeteknik A/S skriftlig meddelelse herom. I modsat fald er ordrebekræftelsen gældende.

3.5. Ændringer i eller tillæg til en oprindelige ordre er kun bindende for Vølund Varmeteknik A/S, hvis der foreligger en skriftlig bekræftelse herpå til Køber fra Vølund Varmeteknik A/S.

4. Produktinformation

4.1. Oplysninger om produktinformation, herunder priser, tegninger, specifikationer og lignende, samt andre detaljer i kataloger, reklamer, salgsfremmende materiale eller andre steder, herunder Vølund Varmeteknik A/S hjemmeside, er ikke juridisk bindende og skal alene betragtes som vejledende.

4.2. Vølund Varmeteknik A/S forbeholder sig ejendomsretten over alle tegninger og tekniske specifikationer, som stilles til rådighed for Køber, og disse må således kun anvendes til brug for drift og vedligeholdelse af Produkter leveret af Vølund Varmeteknik A/S. Materialet må ikke kopieres, gengives, videregives eller på anden måde overgives til uvedkommende tredjepart. Materialet skal tilbageleveres til Vølund Varmeteknik A/S efter samarbejdets ophør.

5. Priser og betalingsbetingelser

5.1. Priser i tilbud, ordrebekræftelser og andre referencer er i danske kroner og eksklusive moms samt eventuelle afgifter.

5.2. Vølund Varmeteknik A/S forbeholder sig retten til uden forudgående varsel at ændre priser i eventuelle prislister, brochurer, hjemmesider osv.

5.3. Vølund Varmeteknik A/S forbeholder sig retten til at foretage prisændringer indtil leveringstidspunktet som følge af dokumenteret ændringer i valutakurser, told, skatter, gebyrer, afgifter, olietillæg mv. samt prisændringer hos underleverandører til Vølund Varmeteknik A/S.

5.4. Betaling opkræves ved faktura, og betaling skal ske inden for den på fakturaen fastsatte betalingsfrist.

5.5. Hvis betaling sker efter den i fakturaen anførte forfaldsdag, skal Køber betale renter af det forfaldne beløb med nationalbankens officielle udlånsrente +8% p.a. Desuden er Vølund Varmeteknik A/S berettiget til at opkræve rykkergebyr på 100 kr. pr. rykker og et kompensationsgebyr på 310 kr. pr. faktura efter rentelovens bestemmelser.

5.6. Ved betaling efter forfaldstidspunktet forbeholder Vølund Varmeteknik A/S sig retten til at gøre fremtidige leverancer til Køber betinget af kontant betaling eller forudbetaling.

5.7. Køber er ikke berettiget til at modregne med eventuelle modkrav overfor Vølund Varmeteknik A/S, og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer af nogen art.

5.8 Vølund Varmeteknik A/S er berettiget til at foretage kreditovervågning af Køber med henblik på vurdering af Købers kreditværdighed.

6. Ejendomsforbehold

6.1. Vølund Varmeteknik A/S forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen med tillæg af renter og eventuelle omkostninger er betalt. Køber er uberettiget til at foretage dispositioner, som forringer Vølund Varmeteknik A/S ejendomsforbehold.

7. Leveringsbetingelser

7.1. Levering sker ab fabrik Industrivej Nord 7B, 7400 Herning.

7.2. Leveringstidspunktet kan være aftalt til en bestemt dato eller indenfor en fastsat periode. Der tages forbehold for ændring af leveringstidspunktet, hvis samtlige oplysninger eller informationer fra Køber, der er nødvendige for ordrens udførelse, ikke inden rimelig tid inden leveringstidspunktet er kommet til Vølund Varmeteknik A/S kundskab.

7.3. Hvis Vølund Varmeteknik A/S har påtaget sig at sørge for forsendelse efter Købers specifikke anmodning, overgår risikoen for Produktet også i dette tilfælde til Køber som ved salg ab fabrik. Skader opstået på Produktet under transport er Vølund Varmeteknik A/S uvedkommende.

7.4. Hvis Vølund Varmeteknik A/S på Købers vegne påtager sig at sørge for transport af Produktet efter Købers udtrykkelige bestilling og anvisning, garanterer Vølund Varmeteknik A/S på ingen måde, at dette sker på den for Køber billigste måde.

7.5. Vølund Varmeteknik A/S tegner kun forsikring, hvis dette udtrykkeligt er aftalt med Køber. Som udgangspunkt tegnes kun en standardforsikring, medmindre andet fremgår af aftalen

8. Forsinkelse

8.1. Hvis levering ikke sker til det aftalte leveringstidspunkt, kan Køber ved skriftlig meddelelse til Vølund Varmeteknik A/S kræve omlevering og fastsætte en rimelig frist hertil. Leverer Vølund Varmeteknik A/S ikke inden for denne forlængede frist, og skyldes dette ikke forhold, som Køber bærer ansvaret for, kan Køber ved skriftlig meddelelse til Vølund Varmeteknik A/S annullere ordren for så vidt angår den del af den pågældende leverance, som er forsinket.

8.2. Er der aftalt på hinanden følgende leverancer, er Køber dog ikke berettiget til at annullere efterfølgende leverancer, medmindre Køber kan dokumentere, at Vølund Varmeteknik A/S ikke er i stand til at levere de efterfølgende leverancer til aftalt tid.

8.3. Vølund Varmeteknik A/S er i intet tilfælde ansvarlig for eventuelle drifts-, tids-, avance- eller andre indirekte tab eller direkte tab og følgevirkninger som følge af forsinket levering af Produkter fra Vølund Varmeteknik A/S, medmindre Vølund Varmeteknik A/S har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.

9. Fordringshavermora

9.1. Undlader Køber, efter leveringstiden er kommet, at afhente Produktet eller give instruks om forsendelse, er Vølund Varmeteknik A/S berettiget til at oplagre og forsikre Produktet for Købers regning.

9.2. Undlader Køber trods skriftlig opfordring hertil at afhente varen, er Vølund Varmeteknik A/S berettiget til at bortsælge Produktet bedst muligt for Købers regning. Dette gælder også dele, der er specialfremstillet efter Købers anvisning.

9.3. Påføres Vølund Varmeteknik A/S tab i forbindelse med Købers fordringshavermora, har Vølund Varmeteknik A/S krav på erstatning, ligesom Køber under alle omstændigheder skal betale et håndteringshonorar til Vølund Varmeteknik A/S på kr. 1.500 ekskl. moms.

10. Reklamation og undersøgelsespligt

10.1. Køber skal undersøge Produktet ved modtagelsen. Mangler, som opdages eller burde være opdaget i forbindelse med denne undersøgelse, eller som opdages senere, skal straks og senest 8 dage efter, at manglen er eller burde være konstateret, meddeles skriftligt til Vølund Varmeteknik A/S.

10.2. Inden servicetekniker fra Vølund Varmeteknik A/S tilkaldes, skal Køber selv kontrollere de fejlmuligheder, som Køber selv kan afhjælpe. Serviceafdelingen hos Vølund Varmeteknik A/S vil via telefonkonsultation være behjælpelig med rådgivning og vejledning.

10.3. Uberettigede servicebesøg sker for Købers regning. Uberettigede servicebesøg er f.eks. tilfældet, hvis serviceteknikeren fra Vølund Varmeteknik A/S ikke finder fejl, som omfattes af den i pkt. 11.1 fastsatte afhjælpningsret for Vølund Varmeteknik A/S.

10.4. Ved forgæves kørsel til aftalt servicebesøg, faktureres Køber de omkostninger Vølund Varmeteknik A/S måtte have i denne forbindelse.

11. Mangler

11.1. Afhjælpning af mangler ved Produktet, der skyldes fejl i materiale og/eller fremstilling, vil efter Vølund Varmeteknik A/S valg ske enten ved udbedring af manglen eller omlevering, hvis Køber rettidigt og behørigt har reklameret i overensstemmelse med pkt.10.1. Køber kan ikke gøre andre mangelbeføjelser gældende, og er således ikke berettiget til at kræve erstatning eller godtgørelse for tab og omkostninger, som Køber måtte blive påført i forbindelse med Vølund Varmeteknik A/S udbedring eller omlevering.

11.2. Mangler opstået på grund af forkert brug, mangelfuld vedligeholdelse, fejlagtig montering, tilslutning eller betjening, ulykke, lynnedslag, spændingsvariation, fejlbetjening, almindelige elektriske forstyrrelser eller reparation, der ikke er udført eller iværksat af Vølund Varmeteknik A/S, er ikke omfattet af mangelansvaret for Vølund Varmeteknik A/S.

11.3. Sker afhjælpning eller omlevering efter pkt. 11.1 ikke indenfor rimelig tid, er Køber under iagttagelse af dansk rets almindelige regler samt Salgs- og leveringsbetingelserne berettiget til at lade reparationen udføre af tredjemand for Vølund Varmeteknik A/S regning, forudsat at dette sker på en fornuftig og rimelig måde, og efter at Vølund Varmeteknik A/S har accepteret og skriftlig godkendt dette. Ved en sådan reparation hos tredjemand er ansvaret for Vølund Varmeteknik A/S begrænset til de direkte omkostninger forbundet med reparationen af Produktet, og ansvaret for Vølund Varmeteknik A/S for reparationen hos tredjemand kan aldrig overstige købesummen for Produktet.

12. Produktansvar

12.1. For skader på personer og ting som følge af en defekt ved de af Vølund Varmeteknik A/S leverede Produkter (produktansvar) er Vølund Varmeteknik A/S alene ansvarlig i det omfang, ansvaret følger af ufravigelige lovregler. Vølund Varmeteknik A/S hæfter ikke for skade på Købers ting eller andre ting, der er beregnet til erhvervsmæssig benyttelse (erhvervstingskader).

12.2. Køber skal friholde Vølund Varmeteknik A/S for ethvert erstatningskrav vedrørende produktansvar fremsat af tredjemand mod Vølund Varmeteknik A/S, i det omfang Vølund Varmeteknik A/S, i henhold til disse Salgs og leveringsbetingelser, ikke er ansvarlig over for Køber.

12.3. Vølund Varmeteknik A/S er i intet tilfælde ansvarlig for eventuelle drifts-, tids-, avance- eller andre indirekte tab og følgevirkninger i anledning af, at Vølund Varmeteknik A/S har leveret et defekt Produkt til Køber, medmindre Køber kan dokumentere, at Vølund Varmeteknik A/S har handlet groft uagtsomt eller forsætligt.

13. Force majeure

13.1. Vølund Varmeteknik A/S er ansvarsfri for manglende opfyldelse af ordren, der skyldes force majeure, så som f.eks. naturkatastrofer, krig og mobilisering, oprør, uroligheder, strejker, lockout, anden arbejdsstandsning, indgreb fra offentlig myndighed/regering, import- eller eksportrestriktioner, ildsvåde, beskadigelse af Vølund Varmeteknik A/S produktionsapparat, manglende eller mangelfuld leverancer fra underleverandør mv. eller nogen anden årsag, som ligger uden for Vølund Varmeteknik A/S kontrol.

13.2. Hvis mangelfri eller rettidig levering er forhindret midlertidigt på grund af en eller flere af de ovennævnte omstændigheder, suspenderes leveringstiden med et tidsrum svarende til varigheden af den pågældende hindring. Manglende eller forsinkede leverancer af materialer fra underleverandører betragtes som force majeure, der suspenderer den af Vølund Varmeteknik A/S oplyste leveringstid. Hvis hindringen medfører, at en leverance ikke kan finde sted eller kun under uforholdsmæssigt store omkostninger kan afhjælpes, forbeholder Vølund Varmeteknik A/S sig ret til at annullere den pågældende ordre.

14. Returnering af Produkter

14.1. Returnering af Produkter accepteres kun for kurante standardprodukter, og kun efter forudgående skriftlig accept fra Vølund Varmeteknik A/S. Det er et krav, at returprodukter påføres det af Vølund Varmeteknik A/S anviste sagsnummer. I modsat fald vil Produktet blive sendt retur.

14.2. Køber betaler omkostninger ved returnering.

14.3. Refunderingen af returnerede Produkter vil blive opgjort efter den oprindelige salgspris med et fradrag for at gøre Produktet salgsklar igen. Dette fradrag vil blive fastsat efter modtagelse og vurdering af Produktets tilstand, dog vil der som minimum altid ske et fradrag på 20 % af salgsprisen, med mindre andet er aftalt.

14.4. Returretten efter pkt. 14.1 gælder i 3 måneder fra leveringstidspunktet

15. Garanti

15.1. Generelt: Vølund Varmeteknik A/S yder 2 års reklamationsret. Reklamation- og garantiperioden er gældende fra installationsdato, dog ikke senere end 2 måneder efter levering fra Vølund. Enhver reklamation skal indsendes via RMA-formular som du finder på www.volundvt.dk eller her.

15.2. For varmtvandsbeholdere: Vølund Varmeteknik A/S yder 2 års reklamationsret. I tilfælde af indefra kommende tæring, hvorpå der ydes 5 års garanti, foretager Vølund Varmeteknik A/S vederlagsfri reparation eller omlevering efter Vølund Varmeteknik A/S eget valg. Gennemtæringsgarantien er betinget af dokumentation for anodekontrol for beholdere monteret med tæringsanode.

15.3. For Pillekedler: Vølund Varmeteknik A/S yder 2 års reklamationsret. Mod indefra kommende gennemtæring af kedelkrop ydes 5 års reklamationsret forudsat, at der er tilsikret en minimumsreturtemperatur på 45 grader.

15.4. For Ventilation: Vølund Varmeteknik A/S yder 2 års reklamationsret.

15.5. For Akkumuleringsbeholdere: Vølund Varmeteknik A/S yder 2 års reklamationsret. Mod indefra kommende gennemtæring af akkumuleringsbeholderen ydes 5 års reklamationsret.

15.6. For luft-vand- og jordvarmepumpe: Vølund Varmeteknik A/S yder 5 års garanti mod indefra kommende funktionsfejl. I tilfælde af indefra kommende funktionsfejl dækker Vølund Varmeteknik omkostninger til reparation såfremt:

 • Installatøren har kontaktet Vølund Varmeteknik A/S ved reklamationens opståen, og har indsendt udfyldt RMA-formular, samt indgået skriftlig aftale med Vølund Varmeteknik omkring reparationens omfang og hvem der udfører.
 • Installatøren sender en kopi af faktura senest 10 dage efter udskiftning/reparation, såfremt der er aftalt at installatøren udfører udbedringen af reklamationen i henhold til ovenstående.

For varmepumper med kølemiddelfyldning over 1 kilo er 5 års garanti betinget af at varmepumpen er vedligeholdt og serviceret i henhold til gældende lovgivning og vejledninger, og at service udføres af fagperson med rette kompetencer, ansat i firma med KMO-nummer.

For varmepumper med kølemiddelfyldning op til 1 kilo er 5 års garanti betinget af, at varmepumpen er vedligeholdt i henhold til vejledninger, samt serviceret i år 2 og år 4 fra installationsdato, og at service udføres af fagperson med rette kompetencer, ansat i firma med KMO-nummer.

15.7 For Luft-luft varmepumper: Vølund Varmeteknik A/S yder 5 års garanti mod indefra kommende funktionsfejl. I tilfælde af indefra kommende funktionsfejl dækker Vølund Varmeteknik omkostninger til reparation såfremt:

 • Installatøren har kontaktet Vølund Varmeteknik A/S ved reklamationens opståen, og har indsendt udfyldt RMA-formular, samt indgået skriftlig aftale med Vølund Varmeteknik omkring reparationens omfang og hvem der udfører.
 • Installatøren sender en kopi af faktura senest 10 dage efter udskiftning/reparation, såfremt der er aftalt at installatøren udfører udbedringen af reklamationen i henhold til ovenstående.

For varmepumper med kølemiddelfyldning over 1 kilo er 5 års garanti betinget af at varmepumpen er vedligeholdt og serviceret i henhold til gældende lovgivning og retningslinjer, og at service udføres af fagperson med rette kompetencer, ansat i firma med KMO-nummer.

For varmepumper med kølemiddelfyldning op til 1 kilo er 5 års garanti betinget af at varmepumper er vedligeholdt i henhold til vejledninger. Det anbefales serviceret i år 2 og år 4 fra installationsdato, og at service udføres af fagperson med rette kompetencer, ansat i firma med KMO-nummer.

15.8 For Boligventilationsvarmepumper: Vølund Varmeteknik A/S yder 5 års garanti mod indefra kommende funktionsfejl. I tilfælde af indefra kommende funktionsfejl dækker Vølund Varmeteknik omkostninger til reparation såfremt:

 • Installatøren har kontaktet Vølund Varmeteknik A/S ved reklamationens opståen, og har indsendt udfyldt RMA-formular, samt indgået skriftlig aftale med Vølund Varmeteknik omkring reparationens omfang og hvem der udfører.
 • Installatøren sender en kopi af faktura senest 10 dage efter udskiftning/reparation, såfremt der er aftalt at installatøren udfører udbedringen af reklamationen i henhold til ovenstående.

For varmepumper med kølemiddelfyldning over 1 kilo er 5 års garanti betinget af at varmepumpen er vedligeholdt og serviceret i henhold til gældende lovgivning og vejledninger, og at service udføres af fagperson med rette kompetencer ansat i firma med KMO-nummer.

For varmepumper med kølemiddelfyldning op til 1 kilo er 5 års garanti betinget af, at varmepumpen er vedligeholdt i henhold til vejledninger, samt serviceret i år 2 og år 4 fra installationsdato, og at service udføres af fagperson med rette kompetencer ansat i firma med KMO-nummer.

15.9. Garantien dækker ikke:

 • Almindelig service- og vedligeholdelsesarbejder.
 • Erstatning eller omkostninger for andre ting end de ovennævnte eller for personskade forårsaget af eventuelle defekter ved produktet.
 • Skader på, eller udskiftning af almindelige sliddele, som følge af naturligt slid, samt skader forvoldt grundet manglende pleje, vedligehold eller lignende.
 • Skader af kosmetisk art, eksempelvis ridser og skrammer, der ikke påvirker produktets funktion.
 • Omkostning til fejlfinding inden indsendelse af RMA-formular.
 • Hvis produktet har været tilsluttet en anden temperatur, spænding eller tryk end det, der er anført på mærkepladen
 • Hvis skaden skyldes frost-, lyn- eller tørkogningsskader eller ødelæggelse som følge af kalk eller overtryk.
 • Hvis der har været foretaget reparation eller andre indgreb i produktet ud over alm. forskriftsmæssig tilslutning, og reparationen er årsagen til skaden.
 • Skader eller effekttab på baggrund af tilkalkning af beholder, da kalk ofte skyldes forkert indstilling eller brug af produktet.
 • Skader forårsaget af sivende vand og skjulte vandinstallationer.
 • Skader forårsaget af, og under transport. Disse skal anmeldes til transportfirmaet.
 • Skader der er sket på grund af manglende vedligeholdelse eller eftersyn af produktet. Der skal foretages vedligeholdelse og eftersyn af varmepumpen i henhold til gældende lovgivning og vejledninger, ellers dækker garantien ikke. Dokumentation for dette skal til enhver tid kunne dokumenteres.
 • Hvis produktet er placeret, så det ikke umiddelbart kan serviceres. Er produktet placeret svært tilgængeligt, frasiger Vølund Varmeteknik A/S sig enhver forpligtelse i forhold til ekstra udgifter, dette kan forårsage.
 • Hvis produktet ikke er installeret efter gældende forskrifter, jf. Monterings- og brugsanvisning til det pågældende produkt.

15.10. De til enhver tid gældende garantibestemmelser kan læses på www.volundvt.dk. Her ses også vores ledelsessystemcertifikater efter DS/EN ISO 9001 og DS/EN ISO 14001.

16. Eksport

16.1. Køber er ansvarlig for at sikre, at det Produkt der købes, lovligt kan benyttes i Købers hjemland og til de af Køber forudsatte formål, herunder for Produkternes eventuelle godkendelse fra offentlige myndigheder eller private til import og anvendelse.

16.2. Køber bærer alle rembursomkostninger (L/C) og omkostninger til eksternt verificeret dokumentation.

17. Delvis ugyldighed

17.1. Hvis en eller flere af bestemmelserne i Salgs- og leveringsbetingelserne kendes ugyldige, ulovlige eller ikke kan gennemføres, skal gyldigheden, lovligheden samt gennemførelsen af de øvrige bestemmelser ikke påvirkes eller forringes deraf.

18. Overdragelse af rettigheder og pligter

18.1. Vølund Varmeteknik A/S er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og pligter i forhold til opfyldelse af en ordre til tredjemand uden Købers accept.

19. Lovvalg og værneting

19.1. Enhver tvist mellem Vølund Varmeteknik A/S og Køber, som måtte opstå i forbindelse med disse Salgs- og leveringsbetingelser, herunder tvister vedrørende en aftales eksistens eller gyldighed eller forståelsen af disse Salgs- og leveringsbetingelser, skal afgøres efter dansk ret, idet der dog skal ses bort fra de danske internationale privatretlige regler og de Forenede Nationers konvention om aftaler om international køb (CISG).

19.2. Enhver tvist, som måtte opstå i parternes samhandelsforhold, som reguleret ved disse almindelige Salgs- og leveringsbetingelser, og som ikke kan løses i mindelighed, skal afgøres ved Retten i Herning som første instans.

20. Persondata

20.1. Den dataansvarlige er Vølund Varmeteknik A/S. Vølund Varmeteknik A/S er berettiget til at anvende, behandle og opbevare Købers data fra begyndelsen af parternes forretningsforhold i henhold til Vølund Varmeteknik A/S’ persondatapolitik.

20.2. Vølund Varmeteknik A/S’ persondatapolitik kan findes på www.volundvt.dk ligesom persondatapolitikken kan fremsendes på anmodning til Køber.

Brug for hjælp?

Ring til os på +45 97 17 20 33, eller skriv direkte til en af vores afdelinger. Du er også velkommen til at kontakte din tilknyttede Vølund konsulent.

Kontakt os her

keyboard_arrow_up
Loading...