Forsikringsbetingelser for Vølund Varmeteknik A/S Tryghedsforsikring

Denne forsikring erstatter i henhold til nedenstående betingelser maskinskade på din varmeløsning. Ved maskinskade forstås en pludselig, uforudset, indefra kommende skade. Ved varmeløsning forstås en varmepumpe- eller gasfyrsinstallation inkl. varmtvands- og bufferbeholdere samt jordboring og jordslanger.

1. Hvem omfatter forsikringen

Forsikringsaftalen er indgået mellem forsikringsselskabet, som er formidlet af Arctic Seals AB, jf. punkt 12), og den oprindelige køber (forsikringstager) og ejer af den varmeløsning, som fremgår af forsikringsbeviset. Forsikringen kan også gælde for andre, som efterfølgende på lovlig vis har erhvervet boligen og dermed den forsikrede varmeløsning.

2. Hvornår træder forsikringen i kraft

Hvis præmien bliver betalt i overensstemmelse med punkt 11) a., træder forsikringen i kraft fra det tidspunkt, hvor varmeløsningens udvidede garanti fra leverandøren udløber. Forsikringsperioden er angivet på forsikringsbeviset.

3. Hvor gælder forsikringen

Forsikringen gælder i Danmark, Grønland og på Færøerne.

4. Hvad omfatter forsikringen

Forsikringen gælder for den varmeløsning, som er angivet på forsikringsbeviset. Forsikringen gælder for maskinskader, på varmeløsningen og dækker i henhold til følgende forhold:

A) Hvis den forsikrede har en husstandsforsikring eller tilsvarende forsikring, der dækker skaden på varmeløsningen.
Denne forsikring dækker et evt. fradrag for afskrivninger samt en evt. selvrisiko, som din husstandsforsikring måtte have i forbindelse med skaden på din varmeløsning. Det er en betingelse for erstatning, at skaden er anerkendt som dækningsberettiget iht. den forsikredes husstandsforsikring eller tilsvarende forsikring. Der ydes erstatning for selvrisiko op til maksimalt 3.000,- kr. og for eventuelle afskrivninger op til maksimalt 500.000,- kr.

B) Hvis den forsikrede ikke har en husstandsforsikring eller tilsvarende forsikring, eller hvis den forsikredes husstandsforsikring eller tilsvarende forsikring ikke dækker skaden på varmeløsningen.
I forbindelse med skader, hvor forsikringstager ikke har en husstandsforsikring eller tilsvarende forsikring, eller med skader, som ikke dækkes af forsikringstagers husstandsforsikring eller en tilsvarende forsikring, dækker denne forsikring de fulde skadeomkostninger, dog maksimalt op til varmeløsningens oprindelige indkøbspris, forudsat at skadehændelsen ikke er en undtagelse i henhold til punkt 5). I dette tilfælde er der en selvrisiko på 1.000,- kr.

5. Særlige undtagelser

Der ydes ikke erstatning for:

 • Skader, der dækkes af leverandørens garanti, garantibetingelser eller krav.
 • Skader forårsaget af slitage, uanset om det er normalt eller unormalt.
 • Skader, der skyldes utilstrækkelig vedligeholdelse eller utilstrækkelig pleje.
 • Skader som følge af, at der ikke er foretaget de serviceeftersyn, som leverandørens garanti er betinget af: På nuværende tidspunkt årligt på varmepumper og hvert andet år på gasfyr.
 • Skader, der kan kompenseres i henhold til forbrugerkøb eller forbrugerlovgivning.
 • Mindre skader (f.eks. ridser eller mærker), som ikke påvirker varmeløsningens funktion.
 • Skade som følge af eksterne hændelser som brand, vandskader, lynnedslag mv.
 • Tab og skade forårsaget af grov uagtsomhed eller forsæt.
 • Tab og skade, hvis der i forbindelse med en anmeldelse svigagtigt opgives eller forties en omstændighed, der er af betydning for bedømmelsen af forsikringsselskabets ansvar.
 • Ekstra omkostninger til f.eks. udkald eller installatørydelser uden for normal arbejdstid.
 • Omkostninger til erstatningsvarmeløsning under udbedring af den forsikrede varmeløsning.
 • Skadesreparation, som ikke er udført af en af leverandøren godkendt service partner, medmindre speciel accept forudgående er givet af Arctic Seals AB.
 • Der udbetales desuden ikke erstatning under forsikringen i det omfang, at en sådan udbetaling vil udsætte forsikringsselskabet eller et koncernforbundet selskab for nogen sanktion, forbud eller restriktion vedtaget af Forende Nationer (FN), Den Europæiske Union (EU), Storbritannien eller USA.

6. Sikkerhedsforskrifter og krav til vedligeholdelse

Varmeløsningen skal håndteres i overensstemmelse med de krav, som leverandøren har til vedligeholdelse og sikkerhedsforskrifter. Hvis sikkerhedsforskrifter og/eller krav til vedligeholdelse ikke er overholdt, kan den forsikredes krav på erstatning blive nedsat eller bortfalde.

7. Erstatningsvilkår

A) Skade, som er blevet takseret og erstattet gennem den forsikredes husstandsforsikring.
Der ydes erstatning for det beløb, som forsikringstageren skal betale i selvrisiko, samt for afskrivning, som er foretaget ved taksering gennem forsikringstagerens husstandsforsikring, dog maksimalt et beløb svarende til varmeløsningens oprindelige indkøbspris.

Denne forsikring dækker kun en husstandsforsikrings selvrisiko, hvis selvrisikoen ikke bliver dækket af en anden forsikring af nogen art.

B) Skade, som ikke er omfattet eller ikke bliver erstattet gennem en husstandsforsikring.
I tilfælde af skade, som påvirker varmeløsningens funktion, ydes der erstatning for omkostningerne til en udbedring foretaget af en af leverandøren godkendt service partner.

Omkostningerne til udbedring må ikke overstige varmeløsningens oprindelige indkøbspris. Hvis omkostningerne til udbedring overstiger dette beløb, har forsikringsselskabet ret til at betragte skaden som en totalskade og at erstatte varmeløsningen med en ligeværdig varmeløsning med en værdi svarende til den værdi, som den forsikrede varmeløsning havde lige inden skadetidspunktet, dog højst op til varmeløsningens oprindelige indkøbspris.

Erstatning udbetales ikke i kontanter.

8. Selvrisiko

Hvis skaden er dækket af forsikringstagers husstandsforsikring, så er der ingen selvrisiko på forsikringen formidlet af Arctic Seals AB. Hvis en skade ikke indgår i eller ikke erstattes af forsikringstagers husstandsforsikring, så er der en selvrisiko på 1.000,- kr. på forsikringen formidlet af Arctic Seals AB.

9. Skadesforanstaltninger

Forsikringstager skal hurtigst muligt rapportere skader til Arctic Seals AB for at kunne oprette en skadesanmeldelse. Kontaktoplysninger til Arctic Seals AB er følgende: Arctic Seals AB, Regus Copenhagen Nord, Att: Arctic Seals AB, Lyngbyvej 20, 3.sal, DK - 2100 København Ø, tlf.: 78 73 74 88 eller e-mail: info@arcticforsikring.dk.

Derefter skal skaden anmeldes til forsikringstagers hustandsforsikringsselskab, såfremt der findes et sådant, før udbedring af skaden.
Kopi af forsikringsbeviset, kopi af rapport fra reparatør samt afgørelsen angående skadesdækning fra forsikringstagers husstandsforsikringsselskab skal vedlægges skadesanmeldelsen til Arctic Seals AB.

Skader, der ikke er anmeldt til Arctic Seals AB inden for 12 måneder efter forsikringens ophør, dækkes ikke under forsikringen.

Hvis forsikringstageren ikke har tegnet en husstandsforsikring, så vil erstatningskravet blive afklaret direkte med Arctic Seals AB.

10. Forlængelse og opsigelse af forsikringen

Forsikringen kan forlænges årligt, dvs. med en 12-måneders periode ad gangen, i op til 18 år for jordvarmepumper og gaskedler samt op til 16 år for luft-luft og luft-vand varmepumper. Den totale forsikringsperiode beregnes fra varmeløsningens oprindelige installationsdato ved at forsikringstager indbetaler den årlige præmie iht. præmieopkrævning, som tilsendes pr. brev fra Arctic Seals AB, medmindre forsikringen opsiges forinden.

Forsikringen kan til enhver tid opsiges af forsikringstageren til ophør per udgangen af en kalendermåned. Opsigelsen skal ske skriftligt til: Arctic Seals AB, Regus Copenhagen Nord, Att: Arctic Seals AB, Lyngbyvej 20, 3.sal, DK - 2100 København Ø, eller til e-mail: info@arcticforsikring.dk.

Hvis forsikringen bliver annulleret i henhold til punkt 11), så ophører forsikringen fra den dato, der er angivet i annulleringsskrivelsen. Forsikringen kan i øvrigt opsiges i overensstemmelse med reglerne i Forsikringsaftaleloven.

Eventuel betalt præmie ud over den dato, hvor forsikringen ophører, bliver tilbagebetalt til forsikringstageren.

11. Generelle kontraktbestemmelser

A) Betaling af præmie
Præmien skal indbetales i henhold til den betalingsfrist, som forsikringsselskabet angiver i det/de udsendte forsikringstilbud. Dette gælder både ved opstart af en ny forsikringsaftale og ved forlængelse af en eksisterende forsikringsaftale. Hvis indbetalingen ikke sker inden for den angivne betalingsfrist ved forlængelse af en eksisterende forsikringsaftale, så har forsikringsselskabet ret til at annullere forsikringsaftalen 14 dage efter, at forsikringstageren har fået besked om annulleringen. Hvis forsikringstageren indbetaler præmien inden for de 14 dage, så betragtes forsikringen for gældende fra begyndelsesdatoen for den nye forsikringsperiode. Indbetales præmien efter de 14 dage, men inden 30 dage efter beskeden om annulleringen af forsikringen, betragtes forsikringsaftalen som en ny aftale med begyndelsesdato fra betalingsdatoen. Ønsker kunden en fornyelse af forsikringsaftalen efter de førnævnte 30 dage, skal kunden ansøge om en ny forsikring hos forsikringsselskabet.

B) Ændringer af forsikringsvilkår og af præmien
Forsikringsselskabet kan ændre aftalens vilkår, herunder præmien, i følgende situationer:

 • Udefrakommende omkostninger afstedkommet af forsikringsydelserne, f.eks. afgifter.
 • Ændringer i lovgivning, praksis eller anden regulering.
 • Produktændringer, f.eks. udvidelse eller indskrænkninger af forsikringens dækning, ændring af målgruppe, regulering af forsikringssummen m.v.
 • Ændringer i skadesforløb.

Væsentlige ændringer i aftalen, som er til ugunst for den forsikrede, sker efter forudgående skriftligt varsel efter de til enhver tid gældende regler, dog med mindst 30 dages varsel til udløbet af den årlige forsikringsperiode.

Mindre væsentlige ændringer kan ske uden varsel til forsikringstageren.

C) Force majeure
Forsikringsselskabet er ikke ansvarlig for skader forårsaget direkte eller indirekte af eller i forbindelse med krig, krigslignende begivenheder, borgerkrig, militære øvelser, revolution, oprør, terrorisme, atom- eller kerneproces, regeringshandlinger, beslaglæggelse, strejke, lockout, blokade eller lignende begivenhed.

D) Forældelse
Den forsikredes krav på erstatning forældes efter reglerne i §29 i den danske Forsikringsaftalelov.

E) Gældende lov og værneting
Forsikringsaftalen er underlagt dansk lovgivning og værneting. Tvister angående aftalen skal afgøres ved en dansk domstol. Det gælder også, selvom tvisten gælder en skade, der er opstået i et
andet land.

Hvis den forsikrede ikke er tilfreds med en beslutning fra Arctic Seals AB eller fra forsikringsselskabet i forbindelse med en skadesbehandling, kan den forsikrede klage til forsikringsselskabet ved at kontakte Protector Forsikring ASAs danske afdeling på Kalvebod Brygge 39-41, DK - 1560 København V, tlf. 50 60 58 30 og e-mail: info@protectorforsikring.dk

F) Behandling af personoplysninger
I forbindelse med din forsikring behandler forsikringsselskabet, Protector Forsikring ASA, personoplysninger om dig som den forsikrede. Du kan læse mere om, hvordan forsikringsselskabet behandler dine personoplysninger, i forsikringsselskabets privatlivspolitik via følgende link: https://www.protectorforsikring.dk/#!/personbeskyttelse/1856

12. Forsikringsselskabet og administrator

Denne forsikring er tegnet hos: 
Protector Forsikring ASA
Business ID: 985 279 721 i Norge
via
Protector Försäkring Sverige
filial av Protector Forsikring ASA Norge Reg. nr. 516408-7339
Västra Trädgårdsgatan 15, SE - 111 53 Stockholm

Forsikringen tilbydes og administreres af:
Arctic Seals AB
Business ID: 556594-5234 Källängsvägen 2
SE - 141 71 Segeltorp
via
Arctic Seals AB
Regus Copenhagen Nord
Att: Arctic Seals AB, Lyngbyvej 20, 3.sal, DK - 2100 København Ø, Tlf. 78 73 74 88

Du kan læse mere om Arctic Seals AB på: http://www.arctic.se/dk

Protector Forsikring ASA er medlem af den danske Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber, der efter reglerne i lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber dækker den forsikredes krav i tilfælde af Protector Forsikring ASAs konkurs.
Disse forsikringsbetingelser er gældende fra den 1. oktober 2020.

keyboard_arrow_up
Loading...